DE eng

Search in the Catalogues and Directories

Hits 1 – 14 of 14

1
Gender differences in children’s language: a meta-analysis of Slovenian studies
In: CEPS Journal 7 (2017) 2, S. 97-111 (2017)
BASE
Show details
2
Early vocabulary and grammar development: Slovenian CDI studies
Marjanovič-Umek, Ljubica [Verfasser]; Fekonja-Peklaj, Urška [Verfasser]. - Saarbrücken : Scholars' Press, 2016
DNB Subject Category Language
Show details
3
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers
BASE
Show details
4
Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja ; Story-telling as a possible approach to determining children's speech development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
5
Otrokov govorni razvoj v povezavi z njegovim spolom in izobrazbo staršev
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
6
The effect of preschool on children's language development ; a slovenian longitudinal study
Marjanovič Umek, Ljubica; Fekonja Peklaj, Urška. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
7
Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj ; The effect of preschool on children's language development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
8
Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu ; Language development in early childhood
Fekonja Peklaj, Urška; Kranjc, Simona; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
9
Mama in vzgojiteljica kot ocenjevalki otrokove govorne kompetentnosti ; Mother and preschool teacher as assessors of the child's language competence
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
10
Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo ; Factors of children's school readiness
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Grgić, Katja. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
11
Socialni konteksti in ocenjevanje govorne kompetentnosti malčkov in malčic ; Social contexts and toddlers' language competence assessment
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
Abstract: Govorni razvoj poteka v obdobju malčka zelo hitro, tako z vidika kakovostnih kot tudi količinskih razvojnih sprememb. Na razvoj govora vpliva več dejavnikov, med njimi sta predvsem pomembna malčkov spol in izobrazba njegovih staršev. Ker je obdobje malčka kritično obdobje za razvoj govora pa tudi zgodnje in poznejše pismenosti, raziskovalce pogosto zanima, s katerimi pripomočki ter v kakšnih socialnih kontekstih lahko zanesljivo ocenimo malčkovo govorno kompetentnost. V prispevku sta prestavljeni dve slovenski študiji, v kateri so bili vključeni malčki, stari od 16 do 30 mesecev, ki so obiskovali vrtec. Za ocenjevanje malčkove govorne kompetentnosti sva uporabiliListo razvoja sporazumevalnih zmožnosti za malčke, stare od 16 do 30 mesecev (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc in Bajc 2008 a). V prvi študiji sva na vzorcu 953 malčkov proučevali učinek malčkovega spola in izobrazbe staršev na govorno kompetentnost malčkov ; v drugi študiji pa sva na vzorcu 140 malčkov analizirali ujemanje med ocenami, ki so jih o govorni kompetentnosti malčkov podali njihovi starši in vzgojiteljice v vrtcu. Dobljeni rezultati prve študije so pokazali, da sta spol malčkov in izobrazba njihovih staršev pomembna dejavnika malčkove govorne kompetentnosti. Straši so govor malčic na večini lestvi ocenili z višjimi ocenami kot govor malčkov, prav tako pa so starši z višjo izobrazbo svoje malčke ocenili z višjimi ocenami kot starši z nižjo izobrazbo. Ugotovitve druge študije pa kažejo, da kljub različnim kontekstom, v katerih starši in vzgojiteljice poslušajo malčke in se z njimi pogovarjajo, njihov govor ocenjujejo relativno podobno. Malčkov spol in izobrazba staršev pa nista enako učinkovala na ocene staršev in vzgojiteljic. ; Child's language develops very rapidly in the period of toddlerhood, both in terms of qualitative and quantitative developmental changes. Toddler's gender and parental education are two of the most important factors of his/her language development. As the period of toddlerhood represents the critical period for the development of language and early as well as later literacy, the researchers frequently try to establish which instruments and social contexts could provide the most valid and reliable measures of toddler's language competence. The paper describes two Slovenian studies, which included toddlers, aged from 16 to 30 months, attending preschool institutions. To assess toddler's language competence, we used the Inventory of communicatice competence for children aged 16 to 30 months: words and sentences (Marjanovič Umek, Fekonja, Kranjc & Bajc 2008 a). In the first study which included 953 toddlers, we estimated the effect of toddler's genderand their parents' education on toddlers' language competence ; in the second study, which included 140 toddlers, we analyzed the agreement between the reports of toddlers' language competence, provided by their parents and preschool teachers. The results of the first study suggests that the toddler's gender and parental education represents important factors of toddler's language development. Parents assessed the language competence of girls with higher rates than the language competence of boys, while the parents with higher education reported of higher language competence of their toddlers than parents with lower education. The findings of the second study shows that, although the parents and preschool teachers listen to and speak with toddlers in different contexts, they assess their language competence with relatively similar rates. However, the toddler's gender and parental education did not have the same effect on the reports given by parents and preschool teachers.
Keyword: childhood development; gender differences; govorna kompetentnost; govorni razvoj; info:eu-repo/classification/udc/159.922.7:159.946.3; izobrazba staršev; jezikovni razvoj; language competence; language development; malčki; parental education; psihološko ocenjevanje; psihološko testiranje; psychological assessment; psychological testing; razlike med spoloma; razvoj otroka; speech development; toddlers
URL: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=57052
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=57063
BASE
Hide details
12
Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka ; The impact of reading on language development in preschool children
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
13
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
In: Journal of child language. - Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press 40 (2013) 4, 779-798
OLC Linguistik
Show details
14
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
MARJANOVIČ-UMEK, LJUBICA; FEKONJA-PEKLAJ, URŠKA; PODLESEK, ANJA. - : Cambridge University Press, 2013
BASE
Show details

Catalogues
0
0
1
0
1
0
0
Bibliographies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Linked Open Data catalogues
0
Online resources
0
0
0
0
Open access documents
12
0
0
0
0
© 2013 - 2021 Lin|gu|is|tik | Imprint | Privacy Policy | Datenschutzeinstellungen ändern