DE eng

Search in the Catalogues and Directories

Hits 1 – 14 of 14

1
Gender differences in children’s language: a meta-analysis of Slovenian studies
In: CEPS Journal 7 (2017) 2, S. 97-111 (2017)
BASE
Show details
2
Early vocabulary and grammar development: Slovenian CDI studies
Marjanovič-Umek, Ljubica [Verfasser]; Fekonja-Peklaj, Urška [Verfasser]. - Saarbrücken : Scholars' Press, 2016
DNB Subject Category Language
Show details
3
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers
BASE
Show details
4
Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja ; Story-telling as a possible approach to determining children's speech development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
Abstract: Avtorice v besedilu predstavljajo svojo raziskavo o razvoju otrokovega pripovedovanja zgodb. Pri analizi in ugotavljanju stopnje otrokove jezikovne zmožnosti, kot se kaže v samostojnem pripovedovanju, upoštevajo številne že izoblikovane kriterije, ki jih zaradi popolnejše slike dopolnijo z lastnimi kriteriji. Ti zadevajo predvsem kohezijo in koherenco pripovedovanega besedila. Rezultati raziskave potrjujejo razlike med starostnimi skupinami v obeh opisanih kriterijih. Povezanost med koherentnostjo in kohezivnostjo zgodbe (glede na oba delna rezultata), ki jo povedo štiri- in osemletni otroci, je visoka in statistično pomembna. Prav tako je statistično pomembna povezanost med koherentnostjo in skupnim rezultatom kohezivnosti ter prvim delnim rezultatom, to je tematsko razporeditvijo, v zgodbah šetletnih otrok, medtem ko je povezanost med koherentnostjo in drugim delnim rezultatom kohezivnosti, to je sredstvi za ohranjanje reference, nizka in statistično nepomembna. ; In the article the authors present their research on the development of childern's story telling. They take into consideration numerous already-formes criteria for the purpose of analysis and determination of the level of a child's linguistic competence, as demonstrated in his or her independent story telling, and add their own when necessary to achieve a more complex picture of the situation. The latter are usually concerned with cohesion and coherence of the narration. The research findings confirm the differences witin various age groups for both described criteria. The corelation between coherence and cohesion of the story (looking at both partial results), narrated by foru- and eight-year old children, is high and staistically significant. Also statistically significant is the correlation between coherence and the final result concerning cohesion and the first partial result concerning the thematic distribution of the stories told by six-year old children, while correlation between coherence and the other partial result concerning cohesion, namely the menas of retaining reference, is low and statistically insignificant.
Keyword: children; eng; info:eu-repo/classification/udc/81'233-053.4:82-34; jezikovna kompetenca; linguistic competence; otroci; psiholingvistika; psycholinguistics; zgodba
URL: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=62609
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=62620
BASE
Hide details
5
Otrokov govorni razvoj v povezavi z njegovim spolom in izobrazbo staršev
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
6
The effect of preschool on children's language development ; a slovenian longitudinal study
Marjanovič Umek, Ljubica; Fekonja Peklaj, Urška. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
7
Učinek vrtca na otrokov govorni razvoj ; The effect of preschool on children's language development
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
8
Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu ; Language development in early childhood
Fekonja Peklaj, Urška; Kranjc, Simona; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Slavistično društvo Slovenije, 2015
BASE
Show details
9
Mama in vzgojiteljica kot ocenjevalki otrokove govorne kompetentnosti ; Mother and preschool teacher as assessors of the child's language competence
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
10
Dejavniki otrokove pripravljenosti za šolo ; Factors of children's school readiness
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Grgić, Katja. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
11
Socialni konteksti in ocenjevanje govorne kompetentnosti malčkov in malčic ; Social contexts and toddlers' language competence assessment
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica. - : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2015
BASE
Show details
12
Otroška literatura kot kontekst za govorni razvoj predšolskega otroka ; The impact of reading on language development in preschool children
Fekonja Peklaj, Urška; Marjanovič Umek, Ljubica; Kranjc, Simona. - : Društvo psihologov Slovenije, 2015
BASE
Show details
13
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
In: Journal of child language. - Cambridge [u.a.] : Cambridge Univ. Press 40 (2013) 4, 779-798
OLC Linguistik
Show details
14
Characteristics of early vocabulary and grammar development in Slovenian-speaking infants and toddlers: a CDI-adaptation study*
MARJANOVIČ-UMEK, LJUBICA; FEKONJA-PEKLAJ, URŠKA; PODLESEK, ANJA. - : Cambridge University Press, 2013
BASE
Show details

Catalogues
0
0
1
0
1
0
0
Bibliographies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Linked Open Data catalogues
0
Online resources
0
0
0
0
Open access documents
12
0
0
0
0
© 2013 - 2021 Lin|gu|is|tik | Imprint | Privacy Policy | Datenschutzeinstellungen ändern